α. Διήμερο Σεμινάριο σε συνεργασία με τις Δ/νσεις Β/θμιας εκπ/σης Α΄Αθήνας και Πειραιά με θέμα:

"Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία" 7-8/11/08

β. Διήμερο Σεμινάριο σε συνεργασία με τις Δ/νσεις Β/θμιας εκπ/σης Β΄Αθήνας, Δ΄Αθήνας. Αχαΐας Εύβοιας και Κυκλάδων. με θέμα:

"Τρόπος ζωής και οικολογικό αποτύπωμα. Γεωργία, Διατροφή και περιβάλλον". 23-24/1/09.

γ. Διήμερο Σεμινάριο σε συνεργασία με τη Δ/νση Α/θμιας εκπ/σης Πειραιά με θέμα:

"Γεωργία - Αλλαγή χρήσης γης - Περιβαλλοντικές επιπτώσεις" 20-21/2/08.

Home
 

 

Οι δράσεις εντάσσονται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020»,

Πράξη «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»,

Υποέργο 3, Άξονας προτεραιότητας 6.