Η δημιουργία του εθνικού δικτύου "Τα λιμάνια της Ελλάδας" έχει ως σκοπό να ενεργοποιήσει τους μαθητές των παράκτιων περιοχών να γνωρίσουν, να μελετήσουν και να εμβαθύνουν σε διάφορες παραμέτρους, που έχουν σχέση με το λιμάνι της περιοχής τους, Χθες, Σήμερα, Αύριο.

Με τη συνεργασία, την ανταλλαγή γνώσεων και δραστηριοτήτων μεταξύ των σχολείων μελών του δικτύου και τη διαρκή επικοινωνία τους, στοχεύουμε πέρα απ' τη δημιουργία σχέσης ομαδικής και συνεργατικής και στη διαρκή ανατροφοδότηση του προγράμματος.

Στα περισσότερα λιμάνια της Ελλάδας συνυπάρχει το χθες με το σήμερα. Ο Ελληνικός πολιτισμός διακρίθηκε για τη διατήρηση της ισορροπίας και της αρμονίας ανάμεσα στον άνθρωπο και στο φυσικό ή δομημένο περιβάλλον του. Σήμερα δυστυχώς, σε πολλές περιοχές και ειδικά στην παράκτια ζώνη παρατηρούμε μια διαρκή ανατροπή αυτής της ισορροπίας, μια συνεχή διατάραξη της αρμονίας ανάμεσα στο φυσικό και το ανθρωπογενές περιβάλλον.

Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες, όταν γίνονται αλόγιστα και με κύριο γνώμονα το ανθρώπινο συμφέρον, αποβαίνουν συχνά αρνητικές. Στην ανάδειξη αυτών των ζητημάτων αποσκοπούμε με τη δημιουργία του Εθνικού θεματικού Δικτύου "Τα Λιμάνια της Ελλάδας".

Τα λιμάνια, καθώς και οι πόλεις και τα χωριά που συνδέονται άμεσα με αυτά, δεν μπορούν παρά να εξελίσσονται στο πέρασμα των χρόνων προκειμένου να καλύπτουν τις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των κατοίκων. Είναι όμως χρέος όλων μας να διεκδικούμε και να συμβάλλουμε ενεργά σε μια καλύτερη ποιότητα ζωής, προστατεύοντας το περιβάλλον και δημιουργώντας ειρηνικές σχέσεις, τόσο ανάμεσα στους ανθρώπους, όσο και ανάμεσα στον άνθρωπο και τη φύση. Επειδή όμως η προστασία του περιβάλλοντος δεν περιορίζεται στα όρια ενός κράτους, έχουμε την πρόθεση να επεκτείνουμε το Εθνικό Δίκτυο σε Ευρωπαϊκό, για μια πιο σφαιρική και ολοκληρωμένη άποψη.

Έτσι λοιπόν, στο ταξίδι αυτό που ξεκινάμε όλοι μαζί, πυξίδα μας ας είναι η γνώση και η δράση, για να φτάσουμε σύντομα και με ασφάλεια στον τελικό προορισμό μας, που δεν μπορεί να είναι άλλος από τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Στόχοι

Υλοποιώντας και συμμετέχοντας λοιπόν στο δίκτυο "ΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ" στοχεύουμε ώστε οι μαθητές:

 • Να μάθουν ότι ο άρρηκτος δεσμός μεταξύ πόλης και λιμανιού διαμόρφωσε τις κοινωνικοοικονομικές συνιστώσες της περιοχής.
 • Να γνωρίσουν τα έργα που έγιναν από αρχαιοτάτων χρόνων ως σήμερα και να κατανοήσουν πως η ανθρώπινη παρέμβαση αποβαίνει άλλοτε αρνητική, όταν γίνεται με γνώμονα μόνο το ανθρώπινο συμφέρον και άλλοτε θετική, όταν μελετώνται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
 • Να εντοπίσουν τη σχέση του λιμανιού με την οικονομική ανάπτυξη του κάθε τόπου.
 • Να γίνουν ερευνητές της ιστορίας του τόπου τους.
 • Να ανακαλύψουν μέσα από δράση την επιρροή του λιμανιού στα ήθη, στα έθιμα, τους θρύλους και τις παραδόσεις του τόπου τους, καθώς επίσης και την επίδρασή του στη λογοτεχνία, την ποίηση και όλες τις τέχνες γενικότερα.
 • Να μελετήσουν την επίδραση της λειτουργίας του λιμανιού στα επαγγέλματα που άνθισαν στο χώρο του και γύρω από αυτόν, καθώς επίσης και τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τη σημερινή του χρήση.
 • Με βάση αυτήν την έρευνα, να εντοπίσουν επαγγέλματα που χάθηκαν στο χρόνο και λαμβάνοντας υπόψη τους την πρόοδο και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών ν' αναζητήσουν τα " επαγγέλματα του μέλλοντος"
 • Με βιωματική προσέγγιση και ταυτόχρονη μελέτη πηγών να διαπιστώσουν τις αλλαγές στη μορφή και τη χρήση των κτιρίων μέσα και γύρω από αυτό.
 • Να συγκεντρώσουν πληροφορίες για την κίνηση του λιμανιού και να προτείνουν νέους τομείς για τη δρααστηριοποίησή του.
 • Να καταγράψουν τα προβλήματα που δημιουργεί στην πόλη ή στο χωριό τους η ύπαρξη του λιμανιού και να προτείνουν λύσεις γι' αυτά.
 • Λειτουργώντας σαν ερευνητές να διαπιστώσουν τις αλλαγές στο φυσικό περιβάλλον του λιμανιού και κάνοντας τις απαραίτητες μετρήσεις και αναλύσεις των παραμέτρων θαλάσσιας, χερσαίας και ατμοσφαιρικής ρύπανσης, να δημοσιοποιήσουν αυτές τις δράσεις με σκοπό την ευαισθητοποίηση όλων των αρμόδιων φορέων για βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης.
 • Να αναζητήσουν τρόπους και να αναλάβουν δράση για να διασφαλίσουν τις συνθήκες, που θα οδηγήσουν στη βιώσιμη ανάπτυξη του λιμανιού.
Home
 

 

Οι δράσεις εντάσσονται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020»,

Πράξη «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»,

Υποέργο 3, Άξονας προτεραιότητας 6.