Στ' τάξη Δημοτικού, Γυμνάσιο, Λύκειο

Αριθμός μαθητών:30

Διάρκεια προγράμματος: 4 ώρες

Το πρόγραμμα στοχεύει να φέρει σε επαφή τους συμμετέχοντες/ουσες με την αξία του μέτρου και των επιπτώσεων που φέρει η απώλεια του στις ανθρώπινες δραστηριότητες (υπέρβαση της φέρουσας ικανότητας).


Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι μαθητές/τριες : α) εργάζονται σε ομάδες μελέτης συγκρίνουν και κατηγοριοποιούν διαφορετικές πρακτικές αλιείας, β) συμμετέχουν σε παιχνίδι προσομοίωσης για την καταστροφική αλιεία, γ) σχολιάζουν  φωτογραφίες  για τον τουρισμό δ) παρακολουθούν σχετικό βίντεο, ε) ανασυνθέτουν  την ιστορία ενός νησιού που υφίσταται τις επιπτώσεις του μαζικού τουρισμού κλπ. Στη συνέχεια,  προχωρούν στη σύγκριση δύο ιστοριών που σχετίζονται η μία με τις πρακτικές της καταστροφικής αλιείας και η άλλη με τις πρακτικές του μαζικού τουρισμού. Σκοπός της δραστηριότητας είναι να αντιληφθούν  ότι και στις δύο ιστορίες οι ήρωες χάνουν το μέτρo καταστρέφοντας τα «κοινά αγαθά» (εξάντληση των ιχθυοαποθεμάτων, αλλοίωση του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος  των τουριστικών προορισμών).

Τέλος, το πρόγραμμα επιχειρεί, μέσα από βιωματικές δραστηριότητες, να φέρει σε επαφή τους μαθητές/τριες με την αειφόρο αλιεία και τις αρχές του αειφόρου τουρισμού, και να αναδείξει,  έτσι, όχι μόνο την ατομική ευθύνη του καταναλωτή ή του παραγωγού, αλλά και τη συλλογική ευθύνη της πολιτείας.

Home
 

 

Οι δράσεις εντάσσονται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020»,

Πράξη «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»,

Υποέργο 3, Άξονας προτεραιότητας 6.