Β', Γ', Δ', Ε' και Στ' τάξεις του Δημοτικού, Γυμνάσιο

Αριθμός μαθητών:30

Διάρκεια προγράμματος: 6 διδακτικές ώρες

Ποιο μπορεί να είναι ένα πλέγμα θαλάσσιας διατροφής; Τι θα συμβεί αν ένα μέρος του χαθεί; Ποια η ιστορία της αλιείας από τα αρχαία χρόνια έως σήμερα; Ποιοι είναι οι σύγχρονοι τρόποι αλιείας και ποια τα αποτελέσματά τους; Τι μπορούμε να κάνουμε ως υπεύθυνοι καταναλωτές ώστε να διατηρήσουμε τα θαλάσσια ιχθυαποθέματα  για μας και τις μελλοντικές γενιές;

Τα παιδιά μέσα από παιχνίδια  προσομοίωσης για το τροφικό πλέγμα και την αλόγιστη αλιεία , δραστηριότητες  σύγκρισης  και ομαδοποίησης των μεθόδων αλιείας,  μελέτη πεδίου στο λιμανάκι του Κερατσινίου κλπ αντιλαμβάνονται τις επιπτώσεις της υπεραλιεύσης στον θαλάσσιο πληθυσμό και στον άνθρωπο και προβληματίζονται για τους τρόπους που μπορούν να δράσουν ως υπεύθυνοι καταναλωτές και πολίτες.

Home
 

 

Οι δράσεις εντάσσονται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020»,

Πράξη «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»,

Υποέργο 3, Άξονας προτεραιότητας 6.