Πατήστε και κατεβάστε την αίτηση (.pdf), συμπληρώστε την και στείλτε την με fax στο 210-4612422

Αίτηση συμμετοχής σχολείου στο εθνικό θεματικό δίκτυο "Τα λιμάνια της Ελλάδας"

Home
 

 

Οι δράσεις εντάσσονται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020»,

Πράξη «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»,

Υποέργο 3, Άξονας προτεραιότητας 6.