Με το πρόγραμμα αυτό επιχειρείται μια εισαγωγή στην έννοια της αειφορίας μέσα από βιωματικές δρστηριότητες με θεματικό άξονα δύο παράλληλες ιστορίες από την υπεραλίευση και τον μαζικό τουρισμό. Εμπνέεται από το άρθρο του Hardin "The Tragedy of Commons".

Home
 
epeaek-logo.jpg